2020-10-22 09:48:38

Natječaj - Logoped

OŠ Stjepana Basaričeka raspisuje natječaj za zapošljavanje pripravnika kroz mjeru HZZ “Stjecanje prvog radnog iskustva-pripravništva“:

STRUČNI SURADNIK _ EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKOG PROFILA - LOGOPED, 1 IZVRŠITELJ,  M/Ž

Osnovna škola Stjepana Basaričeka

Ivanić-Grad, Milke Trnine 14

Tel. 01/2881-881  fax: 01/2823-555

e-mail: ured@os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr

KLASA: 112-06/20-01/03

URBROJ: 238/10-09-01-20-2

Ivanić-Grad, 22.10.2020.

Temeljem članka 105.106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14,  7/17, 68/18.,98/19.,64/20) OŠ Stjepana Basaričeka raspisuje NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA  kroz mjeru HZZ “Stjecanje prvog radnog iskustva-pripravništva“: 1. STRUČNI SURADNIK _ EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKOG PROFILA - LOGOPED, 1 IZVRŠITELJ,  M/Ž UVJETI: Stručna sprema prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13 ,152/14, 7/17  68/18.,98/19.,64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19. i 75/20.). Ostali uvjeti: Nezaposlena osoba bez staža osiguranja prijavljena u evidenciju nezaposlenih Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti: 1. životopis 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) 3. dokaz o odgovarajućoj vrsti i stupnju stručne spreme (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi) 4.uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 5. presliku dokaza o evidenciji u HZZ 6. presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji   Kandidat koji smatra da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prednosti, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze o priznatom statusu prema posebnom propisu na kojeg se poziva. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843   , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf      Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se na adresu Škole u roku 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Ovaj natječaj objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) te na web stranici  (http://www.os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr/ )  i oglasnoj ploči Škole. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja obavezni su pristupiti provjeri kompetencija putem intervjua u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u OŠ Stjepana Basaričeka. O vremenu provjere kandidati će biti obaviješteni  putem web stranice škole http://www.os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr/   . Kandidat koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem iste web stranice ili poštom ukoliko se na natječaj prijavi kandidat/i koji se poziva/ju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima i to u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom. Slanjem prijave na natječaj kandidati daju izričitu privolu za korištenje, i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja te objavu na  web stranici škole imena kandidata koji je izabran. Natječaj je objavljen na web stranici HZZ i web stranici škole dana 22.10.2020.

 

 

                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                              Vlatka Koletić

 

 

            


Osnovna škola Stjepana Basaričeka Ivanić Grad