2022-04-07 11:05:00

Natječaj - gitara

Osnovna škola Stjepana Basaričeka objavljuje natječaj za:

  • Učitelja/icu gitare (m/ž) na neodređeno vrijeme  – 1 izvršitelj - puno radno vrijeme (40 sati tjedno) mjesto rada Ivanić-Grad

Osnovna škola Stjepana Basaričeka

Ivanić-Grad, Milke Trnine 14

Tel. 01/2881-881 

e-mail: ured@os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr  

KLASA: 112-01/22-02/19

URBROJ: 238-10-3-1

Ivanić-Grad, 7.4.2022.

 

Osnovna škola Stjepana Basaričeka objavljuje

 

natječaj za:

Učitelja/icu gitare (m/ž) na neodređeno vrijeme  – 1 izvršitelj - puno radno vrijeme (40 sati tjedno) mjesto rada Ivanić-Grad

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu posebni uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12.,126/12. ,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), prema članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, broj 130/11.), te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 47/96. i 56/01.) te ostalim važećim propisima.

DOKAZI:

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj koja sadrži kandidatove osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail), obvezni priložiti:

životopis, dokaz o državljanstvu, diplomu (ukoliko je stečena u inozemstvu potreban je i dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja), uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni  postupak u smislu  

članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja),

dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Prijave se mogu podnijeti 7. – 15. travnja 2022. godine.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17),

Za prijavu je dovoljno dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), isprave i dokumentacija ne vraćaju se nakon završetka natječaja. Prije izbora, po pozivu Povjerenstva kandidat je dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije. Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja obavezni su pristupiti provjeri kompetencija putem intervjua u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u OŠ Stjepana Basaričeka.

O vremenu, mjestu i trajanju provjere, području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata, kandidati će biti obaviješteni  putem web stranice škole http://www.os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr/ .

Kandidat koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem iste web stranice ili poštom ukoliko se na natječaj prijavi kandidat/i koji se poziva/ju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima i to u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf 

 

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja potrebne za ostvarivanje tog prava:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf     

     

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine ,broj 157/13.  152/14. i 39/18.) dužan je, u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 86/92., 58/93., 76/94., 108/95.,  82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.)  dužan je, uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja, u skladu s odredbom EU2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).    

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu:  

Osnovna škola Stjepana Basaričeka, 10310 Ivanić-Grad, Milke Trnine 14

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ te  na  Web stranici i oglasnoj ploči škole dana 7. travnja 2022. godine.

 

 

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                   Vlatka Koletić, prof.


Osnovna škola Stjepana Basaričeka Ivanić Grad