2022-06-14 15:32:34

Natječaj - domar

Osnovna škola Stjepana Basaričeka objavljuje natječaj za:

  • domara (m/ž) na neodređeno vrijeme  – 1 izvršitelj - nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno), mjesto rada – u sjedištu poslodavca

Osnovna škola Stjepana Basaričeka

Ivanić-Grad, Milke Trnine 14

Tel. 01/2881-881  e-mail: ured@os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr  

KLASA: 112-01/22-01/32

URBROJ: 238-10-3-1

Ivanić-Grad, 14.6.2022.

 

Osnovna škola Stjepana Basaričeka objavljuje

 

natječaj za:

domara (m/ž) na neodređeno vrijeme  – 1 izvršitelj - nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno), mjesto rada – u sjedištu poslodavca

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

•          opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

•          posebni uvjeti: zdravstveno stanje i psihička sposobnost prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“, broj 5/84.),

Završena srednja škola tehničke struke, te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (rukovatelj centralnog grijanja) .

Probni rad 2 mjeseca.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Rok za podnošenje prijave: 14.6. – 23.6.2022.  godine.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu,

- dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme (preslika isprave),

- važeću ispravu o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja te važeću ispravu o zdravstvenoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova

- uvjerenje /potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko   

  od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

  (ne starije od dana raspisivanja natječaja),

- potvrda HZMO-a o radnom stažu (elektronički zapis),

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu, vlastoručno potpisanu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati za koje Povjerenstvo utvrdi da ispunjavaju uvjete natječaja obavezni su pristupiti provjeri kompetencija putem intervjua u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u OŠ Stjepana Basaričeka. O vremenu provjere kandidati će biti obaviješteni  putem web stranice škole http://www.os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr/ . Kandidat koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem iste web stranice ili poštom ukoliko se na natječaj prijavi kandidat/i koji se poziva/ju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima i to u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) dužan je, uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su gore navedeni, potražite na sljedećoj stranici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf      

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja potrebne za ostvarivanje tog prava:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf      

     

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine ,broj 157/13.  152/14. i 39/18.) dužan je, u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 86/92., 58/93., 76/94., 108/95.,  82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.)  dužan je, uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka, za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja, u skladu s odredbom EU2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).    

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu:  

Osnovna škola Stjepana Basaričeka, 10310 Ivanić-Grad, Milke Trnine 14

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ te  na  Web stranici i oglasnoj ploči škole dana 14. lipnja 2022. godine.

 

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                   Vlatka Koletić, prof.


Osnovna škola Stjepana Basaričeka Ivanić Grad